logo
wishlistcart
logo
wishlistcart

นโยบายรับประกันสินค้า

นโยบายรับประกันสินค้า

นโยบายรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าสำหรับการสั่งซื้อผ่าน LAMPTAN SHOP ONLINE

เงื่อนไขการรับประกัน

 • บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้า รุ่น และรหัสที่ระบุอยู่ในตัวสินค้า และใบรับประกัน เท่านั้น
 • ระยะประกันเริ่มนับตั้งแต่วันที่สินค้าได้มีการซื้อขายและส่งมอบกันระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาประกัน 1 ปี
 • ผู้ซื้อสามารถขอรับบริการตรวจสอบ ซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีที่บริษัทฯ พบว่าสินค้าอยู่ในกรณีรับผิดชอบ โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรง และชิ้นส่วนอะไหล่)
 • การรับประกันอยู่ในกรณีที่ สินค้า ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ไฟไม่ติด, หลอดกระพริบ เป็นต้น
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ค่าพาหนะ ค่าขนส่งในการให้บริการนอกสถานที่และนอกเขตบริการของบริษัทฯ
 • กรณีสินค้าบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นเทียบเท่า
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • ลูกค้าต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับประกันคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้าชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ ใช้ผิดวิธี และขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
 • สินค้าถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซมโดยที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ
 • สินค้าชำรุด มีตำหนิ บุบสลาย หรือเกิดรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การขนส่ง การเคลื่อนย้าย อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ ผลิตภัณฑ์ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ สัตว์ต่าง ๆ
 • สินค้าสูญหายจากการขนส่ง
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าที่ระบุในเว็บไซต์
 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำและออกแบบไว้
 • บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้ว ซึ่งลูกค้าทำการซื้อต่อจากบุคคลอื่น โดยมิได้ซื้อจากบริษัทฯ
 • ใบรับประกันที่ถูกแก้ไข ขูด ขีดฆ่า สูญหาย จะถือว่าเป็นโมฆะ
 • สินค้ากลุ่ม Clearance