logo
 • หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า

       • สมาร์ทโฮมโซลูชั่น
       • โคมไฟตกแต่ง
       wishlistcart
       logo
       wishlistcart

       การเคลมและเปลี่ยนสินค้า

       การเคลมและเปลี่ยนสินค้า

       การเคลมและเปลี่ยนสินค้า

       การเคลม/เปลี่ยนสินค้าสำหรับการสั่งซื้อผ่าน LAMPTAN SHOP ONLINE

       ขั้นตอนการเคลม/เปลี่ยนสินค้า

       • ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ ในการเคลม/เปลี่ยนสินค้าโดยเเจ้งชื่อผู้สั่งซื้อเเละเลขที่คำสั่งซื้อ พร้อมอาการ สาเหตุ เเละ รูปถ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เเนะนำเบื้องต้น โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารที่สามารถยืนยันการซื้ออขายได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) หรือใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ที่ออกโดยบริษัทฯ
       • บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าของลูกค้าเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย อาการเสียและเงื่อนไขการรับประกันของสินค้า
       • การเคลม/เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ในสภาพเดิมที่ลูกค้าได้รับ
       • หากสินค้าของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะออกใบรับเคลมสินค้า และข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าส่งเคลมผ่านบริการขนส่ง
       • ลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าคืนให้กับทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ผ่านขนส่งเอกชน และ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมสินค้าที่เสียหายเนื่องจากการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ทุกกรณี
       • ลูกค้าควรถ่ายรูป/วิดีโอ ของสินค้าก่อนหรือระหว่างการแพ็กสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันสภาพสินค้า
       • สินค้าที่ส่งเคลม จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10 วันทำการ นับจากวันที่ บริษัทฯ ได้รับสินค้าและส่งสินค้าที่แก้ไขหรือทดแทนออกจากบริษัทฯ โดยไม่รวมถึงเวลาในการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด