Setronic T5 - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Setronic t5 8w cw web
  • ˅
logo
Setronic T5
฿ 239

สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์
ท่านสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

ชุดรางนีออนสำเร็จรูปอิเลคทรอนิกส์ รุ่นหลอดผอมพิเศษ T5 สามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้
8 Watt Daylight 457 239
8 Watt Warm White 458 239
8 Watt Cool White 880 239
14 Watt Daylight 459 249
14 Watt Warm White 460 249
14 Watt Cool White 881 249
21 Watt Daylight 461 297
21 Watt Warm White 462 297
21 Watt Cool White 882 297
28 Watt Daylight 463 315
28 Watt Warm White 464 315
WATT: COLOUR:
Specification
Setronic t5 spec