LED U-Type Anti-Mosquito - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Led u type anti mosquito 10w web
  • ˅
logo
LED U-Type Anti-Mosquito
฿ 239

เหมาะสำหรับใช้งานตามฟาร์ม เล้าไก่ และกรงสุนัข

ใช้เทคโนโลยีการเคลือบสารที่ไม่มีคลื่นแสง UV ปะปนมาด้วย ซึ่งช่วงคลื่นดังกล่าวจะช่วยป้องกันปัญหายุง หรือแมลงบางชนิดที่มารบกวนระหว่างการเปิดใช้งานได้
10 Watt 10 Watt 330 239
WATT:
Specification
Led u type anti mosquito spec