Fluorescent T8 Colour - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Fl t8 18w green web
  • Fl t8 18w yellow web
  • Fl t8 18w blue web
  • ˅
logo
Fluorescent T8 Colour
฿ 53

สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์
ท่านสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ หรือตามงานเทศกาลต่างๆ
18 Watt Green 902 53
18 Watt Yellow 903 53
18 Watt Blue 904 53
36 Watt Green 905 63
WATT: COLOUR: