Alu Full Set T8 Twin V3 - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Alu full set twin t8 v3 2x18w ww web
  • ˅
logo
Alu Full Set T8 Twin V3
฿ 655

สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์
ท่านสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

ชุดรางนีออนตรงอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป รุ่นเปลี่ยน
บัลลาสต์ได้ มีให้เลือก 2 รุ่น รุ่นมาตรฐาน และรุ่นเพิ่มแผ่นสะท้อนแสง
V1 : พร้อมหลอดนีออนตรงรุ่นซูเปอร์ขั้วเขียว
V1-D : พร้อมหลอดนีออนตรงรุ่นมาตรฐาน
V3 ปีกกว้าง : พร้อมหลอดนีออนตรงรุ่นซูเปอร์ขั้วเขียว เพิ่มแผ่นสะท้อนแสงสว่างมากยิ่งขึ้น
V3-D ปีกกว้าง : พร้อมหลอดนีออนตรงรุ่นมาตรฐาน เพิ่มแผ่นสะท้อนแสงสว่างมากยิ่งขึ้น
18 Watt Daylight 762 655
36 Watt Daylight 765 783
WATT: COLOUR:
Specification
Alu full set twin t8 spec