Fluorescent T8 Super Green - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Fluorescent t8 super green 18w dl web
  • ˅
logo
Fluorescent T8 Super Green
฿ 52

หลอดนีออนตรงรุ่นซูเปอร์ขั้วเขียว ผลิตด้วยผงพิเศษไตรฟอสเฟอร์ ให้ความสว่างมากขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับหลอดนีออนรุ่นมาตรฐาน คุณภาพแสงที่ส่องออกมาสว่างมากถึง 95 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงเสมือนแสงธรรมชาติ (พระอาทิตย์) 85%
18 Watt Daylight 974 52
36 Watt Daylight 975 60
WATT: COLOUR:
RECOMMENDED PRODUCTS
Par30 15w dl web
Par30
฿ 259
Led slim set 9w dl web
LED Slim Set
฿ 345