Fluorescent T5 - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Fl t5 8w cw web
  • ˅
logo
Fluorescent T5
฿ 95

สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์
ท่านสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

หลอดนีออนตรงรุ่นผอมพิเศษที 5 ผลิตด้วยผงพิเศษไตรฟอสเฟอร์ คุณภาพแสงที่ส่องออกมาสว่างมากถึง 98 ลูเมน/วัตต์ และให้แสงเสมือนแสงธรรมชาติ (พระอาทิตย์) 85% ทั้งช่วยประหยัดไฟได้มากถึง 40% เมื่อใช้คู่กับอิเล็กทรอนิกส์บัลลาสต์
8 Watt Warm White 891 95
8 Watt Cool White 892 95
14 Watt Daylight 893 70
14 Watt Warm White 894 70
14 Watt Cool White 895 70
21 Watt Daylight 896 85
21 Watt Warm White 897 85
21 Watt Cool White 898 85
28 Watt Daylight 899 85
28 Watt Warm White 900 85
WATT: COLOUR:
Specification
Fl t5 spec