LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
csr
logo
สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน พฤษภาคม 2020
2020-06-05 06:27:53 UTC

สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน พฤษภาคม 2020

2020-06-05

1) โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ที่ชำรุด บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 150 หลอด และ 36w จำนวน 150 หลอด


รวมทั้งสิ้น   หลอดนีออนตรง 18w, 36w จำนวน 300 หลอด