LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
csr
logo
สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017
2018-09-12 07:12:25 UTC

สรุปรายละเอียดการบริจาคหลอดไฟประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017

2017-02-10

1) โรงเรียนท่าม่วงวิทยา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

2) โรงเรียนโพธิ์สว่างวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

3) โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

4) โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

5) โรงเรียนหนองผึ้งวิทยา ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

6) โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ตำบลสามขา อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

7) โรงเรียนธงธานี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

8) โรงเรียนทรายทองวิทยา ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

9) โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

10) โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

11) โรงเรียนหัวโทนวิทยา ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

12) โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 200 หลอด

13) โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บำรุง) ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 200 หลอด

14) โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

15) โรงเรียนบ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

16) โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

17) โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

18) โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

19) โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

20) โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

21) วัดปาศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคาร บริจาคหลอดนีออนตรง 18w จำนวน 400 หลอด

 

รวมทั้งสิ้น   หลอดนีออนตรง 18w จำนวน 8,000 หลอด