LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
logo

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการประหยัดพลังงานและเป็นเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแสงสว่างให้ได้คุณภาพ

และเป็นที่ยอมรับระดับสากลภายใต้แบรนด์แลมป์ตั้น


พันธกิจ

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาทั้งด้านคุณภาพของสินค้า ศักยภาพของทั้งองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ดี 

และมีคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นถึงการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญMessage from CEO

ปี พ.ศ. 2526 เป็นปีก่อตั้งของบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา 

จุดมุ่งหมายขององค์กร คือ การเน้นเรื่องคุณภาพ คำว่าคุณภาพในที่นี้ต้องรวมไปถึงคุณภาพสินค้า การบริการ และบุคลากรเป็นสำคัญ 

ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นถือมั่นตลอดมา


คุณภาพชีวิตของโลกภายใต้แนวคิดเรื่อง "ประหยัดพลังงาน" เป็นแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ 

พัฒนาสินค้าเพื่อการ "ประหยัดพลังงาน" อย่างไม่หยุดยั้งมาโดยตลอด มิใช่เพื่อคนไทย 60 ล้านคนทั่วประเทศ แต่เพื่อให้โลกใบนี้สว่างไสวตราบนานเท่านาน


"คนไทยไม่น้อยหน้าชาติใด"


แบรนด์คนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย สิ่งเหล่านี้คือปณิธานที่ผมยึดถือมาโดยตลอด เพื่อที่จะสร้างบริษัทเชื้อสายคนไทย ให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก และได้รู้จักกันในนามของ

"แลมป์ตั้น ผู้นำด้านประหยัดพลังงาน" อย่างแท้จริง


"นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม"

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย และกฏระเบียบต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษและส่งเสริมความยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานอย่างคุัมค่า

ปรับปรุงพัฒนาในด้านการผลิตทั้งระบบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"นโยบายคุณภาพ"

"บริษัท มุ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศทางด้านประหยัดพลังงาน ปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม บริการที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม"


บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อดำเนินธุรกิจทั้งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 500 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งมั่นผลิตสินค้าและให้บริการที่มากด้วยคุณภาพ เพื่อตอบรับต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และด้วยความอุตสาหะตั้งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งองค์กร รวมไปถึงการเสริมสร้างระบบการบริหารให้สอดคล้องและพัฒนาก้าวตามวิทยาการใหม่อยู่เสมอ 


ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเราให้ความสำคัญ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวทันกับกระแสโลก และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน บริษัท แลมป์ตั้นฯ จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นสินค้ามากมายสู่ท้องตลาดทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตและจัดจำหน่ายแต่สินค้าที่ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง จนได้เป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้นต้นแบบชุดโคมนีออนสำเร็จรูป


แลมป์ตั้น ไม่เพียงก้าวมาเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์และผลิตภัณฑ์เพื่อการประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาระบบการควบคุมดูแลคุณภาพอย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิตและมีการตรวจสอบมาตรฐานในทุกด้านอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ์สินค้า พร้อมทำการจัดส่ง จนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของแลมป์ตั้นทุกชนิด รวมไปถึงมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพขององค์กรและการวางระบบการจัดการและการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001 : 1996


ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของการดำเนินงานที่ประสานทั้งแรงกายแรงใจของเหล่าบุคลากรทุกคน มุ่งปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะและความเพียรพยายามทุ่มเทอย่างจริงจัง ผนวกกับการนำเทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก ภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน แลมป์ตั้นสามารถเติบโตและมีพัฒนาการอย่างเข้มแข้งควบคู่ไปกับสำนึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใด บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในปณิธานที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดตลอดไปCERTIFICATE

(2) ท 6487-120-344

(2) ท 6521-1648-1955

(2) ท 6524-1650-1955

(2) ท 6660-1715-1955

(2) ท 6661-1716-1955

(2) ท 6511-1640-1955