Alu Full Set T5 V3 Wide - lamptan
media
TVC
PR
Interviews
  • ˄
  • Alu full set t5 v3 wide 14w dl web
  • ˅
logo
Alu Full Set T5 V3 Wide
฿ 550

ชุดรางนีออนสำเร็จรูปอิเลคทรอนิกส์ สามารถถอดเปลี่ยนบัลลาสต์ได้ เพิ่มแผ่นสะท้อนแสงชนิดปีกกว้างพิเศษ ช่วยการกระจายแสงให้สว่างมากยิ่งขึ้น
14 Watt Daylight 718 550
14 Watt Warm White 719 550
14 Watt Cool White 720 550
28 Watt Daylight 721 759
28 Watt Warm White 722 759
28 Watt Cool White 723 759
WATT: COLOUR:
RECOMMENDED PRODUCTS