LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ขั้นตอนการขอไฟบ้าน
2019-04-09 05:07:53 UTC


                            การขอไฟบ้าน หรือการติดต่อขอใช้ไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าฯ อาจดูเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่หาก

                            เราเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน Lamptan เชื่อว่าการขอไฟบ้านจะกลายเป็นเรื่องง่าย

                            ไปเลยล่ะครับ ครั้งนี้ Lamptan จึงทำการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของเอกสารและขั้นตอนในการขอไฟ

                            บ้านมาฝากทุกคนครับ เอาล่ะบ้านใหม่แสนสุขจะได้สว่างไสวเสียทีตามไปดูเอกสารที่ต้องเตรียมกัน

                            เลยครับ                            ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

                            1. เตรียมสถานที่ให้พร้อม

                               สถานที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า ต้องมีบ้านเลขที่และหรือมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้ามาแสดงด้วย 

                               เพราะฉะนั้นเตรียมำเนาทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยเป็นอันดับแรกเลยครับ


                            2. เตรียมเอกสารให้ครบ

                               เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทำเช็คลิสเอกสารเหล่านี้เอาไว้ก่อนเลยครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปๆ 

                               มาๆ หลายรอบหากเอกสารไม่ครบ

                               (1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ

                               (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอใช้ไฟฟ้า

                               (3) ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเอง ถ้ามีจำนวนดวงโคม

                                   เต้ารับและเครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้แล้ว และที่ติดตั้งใหม่รวมกันเกินกว่า 20 จุด (หนึ่งจุดเท่ากับดวง

                                   โคม 1 ชุด หรือเต้ารับ 1 ชุด) หรือใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 5 กิโลวัตต์ จะต้องส่งแผนผังการเดินสาย และ

                                   ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดมาตราส่วนไม่เกิน 1:100 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบ

                                   แผนผังการเดินสายนี้ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะจ้าง การไฟฟ้าฯ จัดทำให้ก็ได้


                                    ในกรณีไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตัวเองก็สามารถมอบให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ครับ โดยทำ

                                    หนังสือมอบอำนาจซึ่งมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คนและปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ผู้รับมอบอำนาจ 

                                    ต้องนำเอกสารตามข้อ (1) – (3) ของผู้มอบอำนาจไปแสดงพร้อมหลักฐาน ตามข้อ (1) ของผู้

                                    รับมอบอำนาจเองด้วย


                            3. ขอแบบฟอร์มคำร้อง

                               สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ ทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์ม

                               ให้ถูกต้องแล้วยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารได้เลยครับ                          สำหรับขั้นตอนการเตรียมเอกสารก็มีดังนี้ครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบแผนผังการเดินสาย

                          ภายในอาคารโดยสำนักงานไฟฟ้าฯ เมื่อผ่านแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอไฟบ้าน เมื่อทราบ

                          แล้วว่าต้องเตรียมอะไรบ้างรับรองว่าไม่ยุ่งยากแน่นอนครับ ข้อมูลที่ Lamptan นำมาฝากกันวันนี้ 

                          น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมีบ้านใหม่ อีกเรื่องที่ Lamptan อยากเน้นย้ำคือการวางแผนการ

                          ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้คุ้มค่า ด้วยการเลือกใช้ไฟ LED ที่มีคุณภาพสูงอย่างผลิตภัณฑ์จาก Lamptan 

                          จะช่วยให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังประหยัดพลังงานอีกด้วย การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าต้อง

                          วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ 


                       ขอบคุณข้อมูล :: pea.co.th

                       ขอบคุณภาพ :: darkroomanddearly.com, 123rf.com, About.com