LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ทำไมต้องบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์?
2019-04-18 10:00:29 UTC

                            บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ เป็นชื่อที่คุ้นหูมากๆ เลยใช่ไหมล่ะครับ Lamptan เชื่อว่าส่วนใหญ่จะ

                            รู้จักบัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์กันดีอยู่แล้ว เพราะในประเทศไทยมีการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

                            สูงมาก เหตุผลที่สำคัญคือเรื่องของประสิทธิภาพ และราคาประหยัด แต่ปัจจุบันก็มี บัลลาสต์ -

                            อิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าให้มากขึ้นอีก สำหรับหลายๆ ท่านที่

                            ยังไม่รู้จักกับบัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ วันนี้ Lamptan ขอใช้โอกาสนี้นำความรู้เกี่ยวกับ บัลลาสต์ 

                            และสตาร์ตเตอร์ มาเล่าให้ฟังพร้อมบอกข้อดีของ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เลยแล้วกันนะครับ                            บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ คืออะไร?


                            บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับการต่อวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับ 

                            โดยปกติแล้วจะต้องใช้อุปกรณ์เสริม 3 อย่างคือ บัลลาสต์ สตาร์ตเตอร์ และตัวเก็บประจุ จึงจะครบ

                            วงจร ซึ่งหน้าที่ของอุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้นนี้ คือ

                                 1.) บัลลาสต์ชนิดขดลวด  คือบัลลาสต์ที่มีขดลวดพันอยู่บนแกนเหล็ก  มีหน้าที่เพิ่มแรงดันในการจุด

                                     หลอดให้ติด และรักษากระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านหลอดให้เหมาะสมกับขนาดวัตต์ของหลอด

                                 2.) สตาร์ตเตอร์  ช่วยในการเริ่มจุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ทำงาน

                                 3.) ตัวเก็บประจุ  มีหน้าที่เพิ่มค่าประกอบกำลัง (Power Factor) ของวงจร  แต่บางครั้งก็ไม่ใส่ตัว

                                     เก็บประจุในวงจรเพื่อลดต้นทุนในการติดตั้ง
                            ทำไมต้อง บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์?


                            บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Ballast Electronics) เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับ

                            อุปกรณ์เสริมทั้ง 3 อย่างข้างต้นพร้อมกัน โดยที่บัลลาสต์อิเล็คทรอนิคส์จะสร้างความถี่สูงถึง 50 

                            กิโลเฮิร์ท (kHz) จ่ายให้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนต์จะตอบสนองความถี่สูง

                            ได้ดีกว่าความถี่ 50Hz ที่ใช้อยู่ในบ้าน เป็นผลให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30% 

                            และยังยืดอายุการใช้งานของหลอดได้นานกว่า 25% เมื่อเทียบกับการต่อวงจรโดยใช้บัลลาสต์ชนิด

                            ขดลวด การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อดีอื่นๆอีกเช่นหลอดเปิดติดทันที, แสงสว่างที่ออกมา

                            ไม่กระพริบให้รำคาญสายตา, ไม่มีเสียงฮัมรบกวนสมาธิขณะทำงาน, ไม่สะสมความร้อน เหมือน

                            บัลลาสต์ชนิดขดลวด และหลอดยังคงติดแม้แรงดันไฟฟ้าตก


                            Lamptan อยากแนะนำให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะจากข้อมูลที่ Lamptan

                            นำมาฝากกันวันนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่า บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

                            ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้ว 

                            เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าแน่นอนครับ


                             ขอบคุณข้อมูล :: eestaff.kku.ac.th

                             ขอบคุณภาพ :: decojournal.com, thecoolist.com