LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ทําไมต้องติดตั้งสายดิน?
2019-04-19 07:03:58 UTC

                            อุบัติเหตุจากไฟฟ้าสามารถเกิดได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานใหญ่ หรือบ้านพัก

                            เพราะกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้น หากประมาท อาจจะทําให้

                            เสียชีวิตได้เลยครับ


                            ซึ่งวิธีการติดตั้งสายดิน สามารถทําได้ 2 วิธีคือ


                            1. การต่อสายดินที่ระบบไฟฟ้า

                               เป็นการต่อสายดินทั้งระบบภายในบ้านหรืออาคารตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบไฟฟ้า หากสังเกตจะพบว่า

                               เป็นการต่อสายดินที่ขั้วกราวนด์ ตรงกลางของเต้ารับในทุกจุดของอาคาร มารวมกันหมดที่แผง

                               หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าและมีสายต่อลงหลักดินที่จุดนี้เพียงจุดเดียว


                            2. การต่อสายดินที่เครื่องไฟฟ้า

                               เป็นการต่อสายดินเฉพาะจุดที่ต้องการเช่น เครื่องทําน้ําอุ่น, ตู้เย็น และ เตาไมโครเวฟ เป็นต้น 

                               การต่อจะนําปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าต่อเข้ากับโครงหรือตัวถังที่เป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

                               และปลายอีกด้านหนึ่งต่อหลักดิน                            ประโยชน์ของการติดตั้งสายดิน จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับอันตรายจากกรณีไฟฟ้ารั่ว หากสัมผัส

                            กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งไฟรั่วเกิดจากการผิดปกติของระบบไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า โดย

                            ปกติเมื่อเกิดเหตุไฟรั่วกระแสไฟจะไหลลงสู่ดินที่หลักดิน หากไม่มีการต่อสายดินกระแสไฟก็จะไหล

                            ผ่านร่างกายลงสู่ดิน และเกิดอาการที่เรียกว่า “ไฟฟ้าดูด” ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ครับ


                            ขอบคุณข้อมูล :: myreadertips.blogspot.com