LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
ห่วงดอกไม้ประดับไฟ แทนความห่วงใยให้แม่
2019-04-22 07:51:14 UTC

                            วันแม‹่ป‚ีนี้เปลี่ยนจากการส‹่งการ์ดใหŒ้คุณแม‹่ มาเปš็นโคมไฟดอกไมŒ้ที่

                            ใหŒ้แสงสว‹่างที่อบอุ‹่น แทนความรักความห‹่วงใยกันดีไหมครับ เตรียมอุปก

                            ณ์ไม‹่กี่ชิ้น พรŒ้อมความตั้งใจเต็มเป‚ี่ยมเท‹่านี้ก็พรŒ้อม DIY กันแลŒ้วละครับ                       อุปกรณ์

                            – ดอกไมŒ้ปลอม

                            – ป„ืนกาว

                            – เสŒ้นเอ็น

                            – คัตเตอร์

                            – กรรไกร

                            – เทปพันสายไฟ

                            – ฟิวเจอร์บอร์ดตัดเปš็นวงกลมขนาดเสŒ้นผ‹่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว

                            – LED Strip

                            – บัดกรี

                            – ตะกั่ว

                            – สายไฟ                       วิธีการทำ

                            1. แกะพลาสติกออกจากเสŒ้น LED Strip ใหŒ้เห็นบริเวณจุดเชื่อมที่เปš็นทองแดง 2 จุด 

                               ดŒ้วยคัตเตอร์

                               แลŒ้วปอกสายไฟเพื่อเชื่อม LED Strip เขŒ้าดŒ้วยกันดŒ้วยการบัดกรีตะกั่วลงบนจุด

                               ทองแดง โดยเชื่อมใหŒ้ขั้วตัว R เขŒ้ากับตัว R ตลอดทั้งเสŒ้น                            2. ลอกเทปกาวที่ติดอยู‹่ดŒ้านล‹่าง LED Strip แลŒ้วติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดกลม

                               ที่ตัดไวŒ้                            3. ติดดอกไมŒ้ปลอมลงบนฟิวเจอร์บอร์ดจนเต็มดŒ้วยป„ืนกาว                            4. กรีดตรงส‹่วนดŒ้านบนของโคมเล็กนŒ้อยเพื่อใหŒ้รŒ้อยเสŒ้นเอ็นไดŒ้จากนั้นผูก

                               เปš็นวงกลมใหŒ้สามารถแขวนหŒ้อยได้                            5. เรียบรŒ้อยแลŒ้วครับ นำไปประดับตามมุมอบอุ‹่นในบŒ้านไดŒ้เลย                       Tips*

                            – อยากใหŒ้แสงออกมาเปš็นสีใดก็สามารถเลือกดอกไมŒ้ปลอมสีนั้นๆ มาติดไดŒ้เลยครับ

                            – จะนำเอามาวางตรงมุมสวยๆ ในบ้านแทนการแขวนก็ได้เช่นกันครับ

                            - สามารถชมวิธีการต่อLEDStripแบบละเอียดไดŒ้ที่

                              http://lamptanlighting.blogspot.com/2015/02/blog-post_27.html