LAMPTAN
media
TVC
PR
Interviews
STYLE GUIDE
logo
อยากเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งที่ต้องดูอะไรบ้าง ?
2019-07-02 04:18:39 UTC

                                 ตŒ้องยอมรับเลยว‹่าหลอด LED เปš็นหลอดไฟที่กําลังไดŒ้รับความนิยมและกําลังมาแรง

                                 มากๆ ครับ เพราะนอกจากจะใชŒ้งานไดŒ้อย‹่างยาวนานแลŒ้วยังช‹่วยประหยัดค‹่า

                                 ไฟฟ‡้าใหŒ้กับบŒ้านของเราอีกดŒ้วย แต‹่ก‹่อนจะเปลี่ยนมาใชŒ้หลอดไฟแสนประ

                                 หยัดอย‹่างหลอด LED เราจําเปš็นที่ตŒ้องพิจารณาอะไรบŒ้าง วันนี้ผมมีคําตอบมาฝากกันครับ                                 อย‹่างแรกเราควรพิจารณาว‹่า หลอด LED ที่เราตŒ้องการซื้อมีความสว‹่างมากนŒ้อย

                                 แค‹่ไหน โดยสามารถทราบไดŒ้จากการนําเอาค‹าวัตต์มาหารดŒ้วยค‹่าลูเมนซึ่ง

                                 สามารถดูตัวเลขของทั้งสองค‹่านี้ไดŒ้จาก ขŒ้างกล‹่องของผลิตภัณฑ ซึ่งเมื่อหารออกมา

                                 แลŒ้วไดŒ้ค‹่ามากแสดงว‹่ามีความสว‹่างมากนั่นเองครับ


                                 และที่สำคัญต้องดูว่าหลอด LED ยี่ห้อที่เราจะซื้อมีมาตรฐาน มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ) 

                                 หรือไม่ โดยมาตรฐาน มอก. จะเป็นการรับรองว่าสินค้าที่เราซื้อนั้นมีการผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

                                 ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยและเป็นการรับประกันว่าเราจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพมาใช้นั่นเองครับ 

                                 ในครั้งต่อไปเราจะรู้จักกับคำว่า “ค่าลูเมน” กันว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไร ?  อย่าลืมติดตามกันให้ดี

                                 ทาง Blog ของ Lamptan นะครับ


                                 Cr. futuretechled.blogspot.com